powered by Airdrophot

Miễn trừ trách nhiệm

AirdropHot.com chỉ cung cấp một dịch vụ miễn phí cho tất cả những ai quan tâm đến Airdrop và Bounty từ các ICO/dự án. Chúng tôi không tạo ra bất kỳ một Airdrop và Bounty nào. Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn các đường link để tham gia Airdrop và Bounty. Chúng tôi phân tích và xem xét từng đợt Airdrop và Bounty nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả, các vấn đề, sai sót hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông tin có trong AirdropHot.com.